Regulamin Sklepu Internetowego „Choinki Alwernia”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa w szczególności:

 • zasady dokonywania zakupów towarów za pośrednictwem strony internetowej choinkialwernia.pl (dalej: Strona, Sklep internetowy);
 • zasady dokonywania zwrotów towarów zakupionych za pośrednictwem Strony;
 • tryb postępowania reklamacyjnego;
 • zasady ochrony danych osobowych podmiotów dokonujących zakupów poprzez Stronę.

2. Definicje

 • Właściciel:
  • Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem choinkialwernia.pl jest Firma Crosik 2005 Ewelina Żbik mająca siedzibę działalności gospodarczej pod adresem: ul. Zacisze 15, 32-566 Źródła, posiadająca NIP: 7842375945
  • kontakt ze Sklepem internetowym można uzyskać od pn. do pt. w godz. 9.00-20.00, pod adresem poczty elektronicznej kontakt@choinkialwernia.pl bądź przy wykorzystaniu formularza kontaktowego – okno formularza kontaktowego znajduje się w zakładce „Kontakt”.
 • Przedsiębiorca: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Ogólne zasady funkcjonowania Sklepu internetowego

 • Firma Crosik 2005 Ewelina Żbik prowadzi sprzedaż towarów poprzez witrynę internetową choinkialwernia.pl za pomocą sieci Internet.
 • Przeglądanie towarów umieszczonych na Stronie jest możliwe przy wykorzystaniu urządzenia z dostępem do sieci Internet za pomocą odpowiednich przeglądarek stron internetowych (tj. przykładowo: (Internet Explorer; Google Chrome; Safari; Opera; Mozilla Firefox; Siri)
 • Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

§ 2. Zasady dokonywania zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego

1. Towary

 • Towary udostępniane w ramach Sklepu internetowego należą do Właściciela oraz podmiotów z nim współpracujących.
 • Towary udostępniane w ramach Sklepu internetowego posiadają indywidualne oznaczenia (tj. numer referencyjny). Ponadto, na Stronie znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany etc. Właściciel zastrzega sobie prawo do nie umieszczania wszystkich wskazanych wyżej informacji w celu opisania danego towaru.
 • Wszystkie towary umieszczone w ramach Sklepu internetowego są dostępne poza produktami których w danym momencie nie ma w magazynie (na stronie takiego produktu widnieje komunikat „brak w magazynie”).
 • Mogą się zdarzyć wyjątkowe sytuacje, w których niektóre towary będą chwilowo niedostępne, np. w przypadku równoczesnego zamówienia tego samego towaru przez kilku Klientów. Przy wystąpieniu takiej sytuacji, Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia przez Właściciela w standardowym terminie i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia).
 • Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory produktów. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania. Kolory poszczególnych produktów na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych – wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu  komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graficznej.

2. Ceny towarów

 • Ceny towarów podane na Stronie wyrażone są w walucie polskiej (złoty polski). Podane ceny są cenami brutto, co oznacza iż uwzględniają należne podatki, opłaty i cła.
 • Cena podana na Stronie jest ceną ostateczną, wiążącą Właściciela, a po złożeniu zamówienia także Klienta.
 • Podane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy.
 • Orientacyjny koszt dostawy podawany jest na Stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta (w zakładce „Zamówienie”). Właściciel zastrzega sobie zmianę kosztu dostawy w przypadku, gdyby był on rażąco niski w stosunku do ilości / wielkości towarów zamawianych przez Klienta. W przypadku zmiany kosztów dostawy, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zmianie. Realizacja zamówienia będzie uzależniona od akceptacji przez Klienta wyższego kosztu dostawy.
 • Całkowity koszt realizacji zamówienia obejmuje łączną cenę zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy.

3. Zakup towarów / składanie zamówień

 • Sklep internetowy służy wyłącznie do sprzedaży towarów należących do Firmy Crosik 2005 Ewelina Żbik oraz podmiotów z nim współpracujących.
 • Zakup towarów następuje za pośrednictwem Strony.
 • Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży towarów jest złożenie zamówienia przez Klienta. Z chwilą opłacenia zamówienia, Właściciel zobowiązany jest do zrealizowania zamówienia.
 • Zamawiając towar, Klient dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy i adekwatny dla danego towaru, określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamawianego towaru.
 • W celu anulowania / modyfikacji zamówienia Klient powinien skontaktować się z Właścicielem za pomocą środków komunikacji określonych w § 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Właściciel zastrzega sobie możliwość odmowy anulowania zamówienia na każdym etapie zamówienia, jeżeli wiązałoby się to z uszczerbkiem dla Właściciela.
 • Sklep internetowy umożliwia dokonanie zakupów po uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.
 • Rejestracji dokonuje się poprzez podanie danych rejestracyjnych, w tym prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz zatwierdzenie danych rejestracyjnych poprzez Klienta.
 • Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia korzystanie z indywidualnego konta Klienta, w ramach którego Klient ma dostęp do informacji dotyczących historii zamówień, możliwości monitorowania statusu zamówienia etc.
 • Zakupów dokonuje się poprzez dodanie danego towaru do koszyka przy wykorzystaniu przycisku „Dodaj do koszyka”.
 • Po dodaniu towaru do koszyka, towar zostaje przeniesiony do zakładki „Koszyk”.
 • Zakładka Koszyk umożliwia dodanie nieograniczonej liczby towarów. Towary są przechowywane w zakładce „Koszyk” do 24h. Czas przechowywania towarów w koszyku może ulec skróceniu w przypadku zmiany dostępności danego towaru.
 • W celu zakończenia zakupów należy przejść do zakładki „Koszyk” i użyć przycisku „Idź do kasy”
 • Po przejściu do kasy, w celu potwierdzenia zamówienia należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru (zakładka „Zamówienie”).
 • W zakładce „Zamówienie” znajdują się także informacje dotyczące płatności oraz kosztów wysyłki. Informacje znajdujące się w zakładce „Zamówienie” są wiążące dla Właściciela, a po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta (poprzez przycisk „Kupuję i płacę”), także dla Klienta (Złożenie zamówienia związane jest z obowiązkiem zapłaty za towary objęte zamówieniem).

4. Płatności

 • Płatność za zamówione towary możliwa jest przy wykorzystaniu systemu płatności online serwisu tpay.com prowadzonego poprzez witrynę internetową: https://tpay.com.
 • Dokonanie przez Klienta płatności za zamówione towary stanowi warunek zawarcia umowy sprzedaży towarów oraz warunek wystąpienia obowiązku realizacji zamówienia przez Właściciela.
 • Po prawidłowym dokonaniu płatności, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość elektroniczna potwierdzająca dokonanie zamówienia przez Klienta. W treści wiadomości Klient otrzyma indywidualny numer zamówienia, którego podanie umożliwiać będzie m.in ustalenie statusu realizacji zamówienia.

5. Realizacja zamówienia

 • Właściciel przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta.
 • W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności towaru, o której mowa w pkt. 4 niniejszego Regulaminu, klient będzie mógł zrezygnować z realizacji zamówienia, a zapłata za towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego klient dokonał zamówienia.
 • W przypadku, gdy towary objęte zamówieniem będą dostępne, towary zostaną wysłane do Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Zamówienia dostarczane będą do klienta a pomocą firmy kurierskiej, z którą współpracuje Właściciel.
 • W przypadku zmiany kosztów wysyłki, realizacja zamówienia będzie uzależniona od wyrażenia przez Klienta zgody na zmianę kosztów wysyłki.
 • Właściciel ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.
 • Całkowity termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 28 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Dostawy towarów realizowane są na terenie całego świata.

§ 3. Odstąpienie od umowy, gwarancja, rękojmia

1. Prawo odstąpienia

 • Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niebyłą, a wzajemne świadczenia podlegają zwrotowi.
 • Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, w taki sposób aby Właściciel mógł dowiedzieć się o odstąpieniu od umowy.
 • Oświadczenie o odstąpieniu dla swej skuteczności musi zostać wysłane do Właściciela przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu.
 • W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy, towar w stanie niezmienionym (t. nienoszący śladów użytkowania) powinien zostać zwrócony Właścicielowi na adres:
  Ewelina Żbik Crosik 2005
  ul. Zacisze 15
  32-566 Źródła
  NIP: 7842375945
 • Towar powinien zostać zwrócony w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest odesłanie towarów przed jego upływem.
 • Odsyłający rzeczy jest obowiązany do pokrycia kosztów bezpośrednich zwrotu rzeczy (tj. kosztów odesłania towarów).
 • Płatność dokonana za towary objęte odstąpieniem od umowy zostanie zwrócona na podany numer rachunku bankowego w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia otrzymania przez Właściciela towarów z powrotem.
 • Klient będący jednocześnie konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Reklamacje

 • Właściciel dokłada wszelkich starań aby sprzedawany za pośrednictwem Sklepu internetowego towar był pełnowartościowy oraz wolny od wad.
 • W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź w przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
 • Ponadto, w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru, Właściciel odpowiada z tytułu rękojmi, o ile wada fizyczna towaru została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem.
 • Klient będący jednocześnie Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Właściciela o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Właściciela niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Klient może zgłosić reklamacje przy wykorzystaniu formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie lub na adres mailowy kontakt@choinkialwernia.pl
 • W celu dokonania reklamacji, należy odesłać Właścicielowi reklamowany towar wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym na adres:
  Ewelina Żbik Crosik 2005
  ul. Zacisze 15
  32-566 Źródła
  NIP: 7842375945
 • W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia wynikającego z gwarancji bądź rękojmi, Właściciel zgłosi się do Klienta o uzupełnienie powyższych danych.
 • Właściciel jest zobowiązany w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zgłoszeniu reklamacji/rękojmi do ustosunkowania się do roszczenia klienta i powiadomienia Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Właściciel niezwłocznie usunie wadę lub wymieni towar na wolny od wad. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W przypadku braku możliwości wymiany towaru lub usunięcia wady towaru Właściciel zwróci Klientowi należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku braku uwzględnienia przez Właściciela reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.
 • W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego.

3. Rezygnacja z zamówienia

 • W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezygnacji z uprzednio złożonego zamówienia przez Klienta.
 • Warunkiem rezygnacji z zamówienia jest właściwe poinformowanie Właściciela o zamiarze rezygnacji z zamówienia za pomocą środków komunikacji wskazanych powyżej oraz uzyskanie od Właściciela zgody na rezygnację z zamówienia.
 • W sytuacji uzyskania przez Klienta zgody Właściciela na rezygnację umowę uznaje się za niebyłą.

§ 4. Zasady dotyczące dokumentowania sprzedaży

 1. Sprzedaż towarów dokonywana przez Właściciela na rzecz Klientów dokumentowana będzie każdorazowo fakturą VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Faktura VAT będzie dostarczana Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia w zakładce „Zamówienie”.

§ 5. Zasady ochrony danych osobowych oraz pliki cookies

1. Dane osobowe oraz ich ochrona

 • Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Firma Crosik 2005 Ewelina Żbik mająca siedzibę działalności gospodarczej pod adresem: ul. Zacisze 15, 32-566 Źródła, posiadająca NIP: 7842375945.
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane przez Właściciela jedynie dla celów wykonania przez Właściciela umowy oraz realizacji zamówienia.
 • Udostępnienie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Należy jednak podkreślić, że bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (faktury VAT) oraz wysyłki produktów.
 • Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.
 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych, w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.
 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzanych przez Klientów.

2. Pliki COOKIES

 • Podczas korzystania ze Strony w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron, internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio, wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 • Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach Systemu. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 • Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka internetowa nie zostanie skonfigurowana przez Użytkownika w sposób wyłączający możliwość przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie po jej załadowaniu. Jeśli Użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc” wykorzystywanej przeglądarki.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin zostaje opublikowany oraz wchodzi w życie z dniem 2020.11.16